Privacyverklaring The Blooss Company B.V. [BLOOSS coffee]
Datum laatste wijziging: 18.12.2019
BLOOS coffee verwerkt persoonsgegevens. Waarom wij persoonsgegevens verwerken en
hoe wij met persoonsgegevens omgaan, leggen wij hieronder aan u uit. Heeft u na het
lezen van deze privacyverklaring nog vragen, dan kunt u altijd met ons contact
opnemen.

Onze contactgegevens zijn:
The Blooss Company B.V. [BLOOSS coffee]
Rijksstraatweg 159a, 7391 MK Twello
telefoonnummer: 0570 – 658335
E-mailadres: info@bloosscoffee.nl
KvK-nummer: 88948625
BTW-nummer: NL864832989B01

Wie zijn wij?
Wij zijn een koffiebranderij die zich bezig houdt met koffiebranden. Wij zijn voornamelijk
bezig met het branden van koffie. Daarnaast verkopen wij koffiebonen, thee, servies en
aanverwante artikelen.

Verwerking persoonsgegevens
Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden als koffiebranderij, voor sollicitatieprocedures
of marketingdoeleinden verwerken wij automatisch ook persoonsgegevens. Wij
verwerken niet zomaar persoonsgegevens. Wij verwerken alleen maar persoonsgegevens
als dit noodzakelijk is of omdat u daar toestemming voor hebt gegeven. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en bankgegevens.
Wij verwerken deze gegevens enkel ten behoeve van een goede uitvoering van de
overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, omdat u daar toestemming
voor hebt gegeven en/of omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben
(bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van aanbiedingen of diensten). Heeft
BLOOSS coffee uw persoonsgegevens niet meer nodig, dan zal zij de persoonsgegevens
verwijderen.

Stuurt BLOOSS coffee persoonsgegevens door naar andere
bedrijven/organisaties?
Ja, dat kan zich voordoen. Ter uitvoering van een wettelijke plicht kan het met zich
meebrengen dat wij persoonsgegevens met andere partijen moeten delen (denk
bijvoorbeeld aan persoonsgegevens op een factuur t.b.v. de Belastingdienst). Voor het
overige kan het voorkomen dat BLOOSS coffee samenwerkt met andere bedrijven om
haar bedrijfsvoering goed te kunnen doen, bijvoorbeeld met administratiekantoren etc.
Indien BLOOSS coffee samenwerkt met derde partijen, maakt zij over de verwerking van
persoonsgegevens duidelijke afspraken met deze partijen, zodat een zorgvuldige en
veilige omgang van persoonsgegevens wordt geborgd.

Hebben wij de persoonsgegevens goed beveiligd?
Ja. Wij zorgen voor een goede en passende (organisatorische en technische) beveiliging
van de persoonsgegevens, in overeenstemming met de wettelijke eisen en richtlijnen.
Een goede beveiliging wordt bereikt door de implementatie van een reeks passende
beheersmaatregelen, met inbegrip van beleid, processen, procedures en software- en
hardware functies. Deze maatregelen worden vastgesteld, geïmplementeerd, gemonitord,
beoordeeld en waar nodig verbeterd.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de
verwerking, of om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Uw privacy rechten
BLOOSS coffee verwerkt in beginsel enkel persoonsgegevens waarvan u op de hoogte
bent. U bent daar dan al vooraf over geïnformeerd of u heeft daar uw toestemming voor
gegeven. Wilt u weten welke persoonsgegevens BLOOSS coffee van u verwerkt en wilt u
de persoonsgegevens ontvangen? Dat is heel begrijpelijk en dat kan ook. U kunt ons dan
hiervoor mailen of een brief sturen. Als u uw persoonsgegevens heeft ingezien en het
blijkt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn of niet volledig, dan kunt u ons verzoeken
om de persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen. In een aantal gevallen kunt u
ons vragen om verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens.
Heeft u bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens, dan kunt u uw bezwaar
schriftelijk aan ons richten. Tevens bestaat het recht voor u om een klacht in te dienen
bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoeken indienen of bezwaar maken
Als u een verzoek omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens wilt indienen of u
wilt bezwaar maken, dan kunt u dit schriftelijk (via e-mail of per post) aan ons sturen.
Wij verzoeken u dan wel om uw verzoek of bezwaar van een motivering te voorzien. Wij
zullen uw verzoek of bezwaar dan binnen 4 weken behandelen.